Letuvas kultūras tarybas iš dales finansuojamas prajėktas „Susikalbėjimai“

Šiaures Rytų Letuvas kultūras žmanių suvejimas „Tėviškes atradimai“,

skirtas artėjuntiem Regionų metam

Susikalbėjimai

Tėviškes atradimai 

Teip sumysliau pavadint‛ rytų aukštaičių krašta žmanių suvejimų Utenoj. Žmanių, katrie jau pajuta artėjunčių Regionų metų dvasių ir suprata, kad mūsų bendryste yr nepakankama, kad raikia suseit‘. Teip mes nusprendem Ėtnines kultūras glabas tarybas posedžia pertraukų metu Panevežy, katras pretenduoja būt‛ visas Aukštaitijas sostini, nars mum kožnas gimtines miestas ar mestelis labiau patrauklus. Susrinkį iš Rokiškia, Zarasų, Ignalinas, Anykščių, Malėtų, Širvintų, Švinčianių, Kupiškia ir Utenas nesginčysma katrie svarbesni.

Ataja laikas pamatyt‛, kiek mes stiprūs ir gražūs aidami išvien. Aišku, kad savam krašti pranašu nebūsi, ale ir neraikia. Nėr ka puikuotis terp savų. Jama pavydas, kaip gražiai susvienijį šiaures vakarų žemaičiai ir kaip gražiai ir oriai anys pristata sava kraštų nepaisydami nei seniūnijų, nei savivaldybių ribų. Tarmių metais, kai buva pabrėžiama, kad pagal‘ kalbinykus yra tik dvi tarmes –aukštaičių ir žemaičių, subrūzda dzūkai ir inicijava Regijonų metus. Anys garsiai prabyla, kad yra ne aukštaičiai, a dzūkai. A kas mes? Vėl‘ tik aukštaičiai? Man‛ tai ne pre dūšiai, a jum?

Supruntu, kad Upytes žemes ar Žiemgalas žmanėm gal Panevežys yr švintas, a mes iki šiol neturim ta atramas taška dūšiai, ta centra, kad visi galėtumem pasakyt‛ – va čia visų mūsų širdis indėta. Tai ne jų, tai mūsų rūpestis. Del‛ ta ir raikia subert‛ mūsų venybes kalvų iš kožna kaima ir vienkeme. Net iš tų, katrų jau nebėr žemėlapy, katrie del įvairių tikslų buva nubraukti iš aficialių sąrašų.

Tegul‛ šitas suvejimas spalia 18 dienų 14 valundų Utenas kultūras centri būna nauja pradžia, ir tų pradžių inicijuokim mes, prigimtines krašta kultūras glabėjai. Svarbiausia, kad šitųkart mūsų tikslas ne pristatyt savi kitiem kraštam, a būt‛ su savais. Mūsų kūrybines galias sava inkvepimų samia iš gimta krašta ažerų ir upių, iš ja miškų ramybes ir skumbių vietas žmanių šnektų, del ta visų pirma tuo, kų išsaugajį ar sukūrį, pasdalinkim su saviškiais, su tais, kas sauga mūsų gimtų žemį, katras mes ir dabar pasisimsma.

Da niekas neprarasta, tik vis neatrundam vieni kitų, tik vis nesuseinam ir nesusikalbam. Tegul‛ šitas mūsų pirmasai bandymas būna didelių švintų darbų pradžia. Ne veltui anas arganizuojamas pagal‛ LR Kultūras tarybas iš dales finansuojamų projėktų, katras vadinas „Susikalbėjimai“. Suskalbėkim su savais sava žemej ir sava gimtom šnektom. Įsivaizduokit, kad in kaimynų atajįs kaimynas prašneka bendrini kalbu. Kaip atrodyt? Dažnas, mysliu, pasakyt „ka čia maivais?“ Ir anas būt teisus. Del ta ir nesimaivykim. Būkim savi terp savų. Pradėkim pil‛t sava VENYBES KALVŲ ir tegul‛ ana būna ir mūsų Vil‛nius, ir mūsų Briuselis.

 

Algirdas SVIDINSKAS

Suvejima sumanyma autarius

 

 

 

Renginia nuoradas:

1. Bendroji dalis:

  Renginia arganizatariai: Etnines kultūras glabas tarybas pre LR Seima Aukštaitijas regijoną taryba, Letuvas Etnines kultūras draugijas Rytų aukštaičių sambūris, Utenas kultūras centras, dienraštis „Utenas diena“  ir Kauna rajuona Raudondvaria kultūras centras. Tai Letuvas Kultūras tarybas iš dales finansuojama prajėkta, skirta mūsų Tarmių prapagavimui, „Suskalbėjimai“ dalis.

Renginia tikslas – sustiprint´ mūsų bendrystį artėjunt Regijonų metam.

 Uždaviniai:

  Suvežt‛ iš kožna rajuona, atstavaujunčia šitam suvejimi, pa pinkias saujas žemes iš dalyvaujuntiem  svarbių vietų ateites mūsų Venybes kalvai ir bendru sutarimu paskelbt‛ regijoninį akcijų „Venybes kalva“.

   Padavanot‛ vieni kitiem pa trumpų 10 minučių meninį pragramėlį, katras metu pasiūlyt‛ pa 2–3 abjėktus arba reiškinius, katruos galėtumem patvirtint‛ visų mūsų simbaliais, atstavaujunčiais visų mūsų kraštų (zarasonai – Stelmužes užalas, kiti – kų nebūt‘ kiteip, savaip…).

Atsižvelgiunt un tai, kad kalbinykų apibūdinimu  čia susrinks rytų aukštaičių uteniškių, ignaliniečių, zarasiečių, kupiškėnų, maletiškių, širvintiškių, švinčianiškių, anykštėnų, rakiškėnų ir kt. rajuonų atstovai, verta pajieškat‛ trumpesnia, mūsų bendru sutarimu prijimtina ir istoriškai daugiau ar mažiau pagrįsta mūsų apibūdinima. Kas gi mes asam? Ar deltuviai, ar nalšėnai, ar sėliai ir t. t. Pa tiek šimtmečių šite vardai jau prarada sava sanųjų prasmį ir tik mūsų bendru sutarimu gali jų atgaut‛ naujai…

  Pasbūt‛ ir neaficialioj aplinkoj.

  Pavaišint‛ kaimynus atsivežtinem vaišem.

Paskalbėt‛ ar pasūturat‛.

Bendrų dainų ažplėšt‛ ir šokį sušokt‛.

2. Siūlama renginia aiga:

2014 m. spalia 18 dienų 13.30 –14.00 val. atvykimas Utenas kultūras centran (Aušras gatve 49,  Utena) ir pabendravimas.

14.00 –15.30  val. Kožna rajuona atstovų 10 minučių pragramėlas. Jungiunti grundis – žemes supylimas venon krūvon. Gerai būtų, kad atsvežtumet ir kas par paskutinius metus pasisaka išlaist sava krašta kūrybas, gal knygų tarmi parašytų, gal straipsnelių rinkinį ar kinų CD farmati….

15.30 val. –  ir iki kiek norėsma. Bendravimas.

P. S. Kas neaišku, skambykit ir klauskit glauniausių:

LKT iš dales finansuojama             Aukštaitijas regionines etnines               Utenas kultūras centra

prajekta „Suskalbėjimai“ vada       kultūras glabas tarybas pirminykes         dirėktares pavaduotajas

Algirda Svidinska                          Zitas Mackevičienes                                 kultūrai

Reginas Katinaites-

Lumpickienes
algisvid@gmail.com,                      zita0710@gmail.com                             reginakatine@gmail.com

tel. 8 682 59 070                              tel. 8 686 62 331                                    tel. 8 612 04 114

Pasidalinkite šiuo puslapiu, leiskite žinoti kitiems: