Paslaugų teikimo tvarka

PATVIRTINTA

Utenos kultūros centro direktoriaus

2015 m. spalio 29 d.

įsakymu Nr. V-80

KULTŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO IR VARTOTOJŲ INFORMAVIMO TAISYKLĖS UTENOS KULTŪROS CENTRE

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.  Šių Utenos kultūros centro  mokamų paslaugų  teikimo ir vartotojų informavimo taisyklių (toliau – taisyklės) tikslas – reglamentuoti mokamų paslaugų teikimą ir vartotojų informavimą  Utenos kultūros centre, juridinio asmens kodas 190945725, (toliau – Kultūros centras), užtikrinant Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymo, Lietuvos Respublikos vyriausybės 2008-06-25 nutarimo Nr. 623 „Dėl sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas, taisyklių patvirtinimo“, kitų įstatymų bei teisės aktų, nustatančių vartotojų teisių apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.

1.2. Kultūros centro mokamų paslaugų kainos patvirtintos Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. TS-202 ,,Dėl Utenos kultūros centro mokamų paslaugų kainų nustatymo“ (2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. TS-324, 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. TS-385 redakcijos).

1.3. Kultūros centre  teikiamos šios mokamų paslaugų rūšys:

–  bilietų pardavimas (šventės, festivaliai, spektakliai, teminiai renginiai, šokių vakarai, mėgėjų meno kolektyvų koncertai, kino filmų rodymas);

– mokami būreliai (šokių ir dainų ansamblis „Vieversa“);

– nario mokestis (vaikų muzikos festivaliai);

– įgarsinimo paslaugos;

– ilgalaikio turto (mikrofonų, kostiumų) nuoma;

– scenos papuošimo renginiui, kai nuomojama salė, paslaugos;

– vaizdinės reklamos paslaugos;

– apšvietimo paslaugos;

– salės nuoma atvykstantiems komerciniams renginiams, koncertams, spektakliams;

– patalpų nuoma (susirinkimams, susitikimams, pristatymams, pasitarimams, seminarams ir kt.)

– mokestis už pamestą rūbinės numerį;

– prekybos vietos mokestis kultūros centre vidaus renginių metu.

1.4. Naudojimasis kitomis kultūros paslaugomis yra nemokamas.

1.4.1. Patalpų nuoma, įgarsinimo ir apšvietimo paslaugos suteikiamos nemokamai nekomerciniams renginiams rajone veikiančioms  jaunimo ir neįgaliųjų žmonių organizacijoms,

biudžetinėms ir viešosioms įstaigoms, finansuojamoms iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, kurių dalininkas yra savivaldybė, suderinus laiką su Kultūros centro administracija ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį.

1.5. Kultūros centras pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šias taisykles, ir tokie pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Kultūros centro interneto svetainėje www.utenoskc.lt.                                                                                                     1.6.  Paslauga Kultūros centro kasoje teikiama vadovaujantis šiomis taisyklėmis, kitais Kultūros centro dokumentais ir galiojančių teisės aktų reikalavimais, kurie taikomi tokių paslaugų teikimui.

1.7. Bilietas − dokumentas, patvirtinantis vartotojo ir paslaugų teikėjo sutarties sudarymą ir apmokėjimą už naudojimąsi paslaugomis.

1.8. Kultūros ir pramogų paslaugos Kultūros centro atlygintinai teikiamos paslaugos, vykdant  mėgėjų meno veiklą, kitą kultūros renginių organizavimo ir pramogų paslaugų teikimo veiklą (pvz., koncertas, šventė, vakaronė, festivalis, paroda, spektaklis, kinas,  ir panašiai).

2. PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

2.1. Kultūros centras teikia turimą viešą informaciją apie renginius visiems asmenims, kurie kreipiasi tiesiogiai.

2.2. Informacija apie bilietų kainas ir atsiskaitymo sąlygas yra pateikiama Kultūros centro kasoje, interneto svetainėje www.utenoskc.lt, renginių afišose.

2.3. Bilietai parduodami Kultūros centro kasoje. Kultūros centras visiems asmenims užtikrina vienodas sąlygas įsigyti bilietus, tačiau šis punktas neapriboja Kultūros centro teisės paskirti vietas asmenims pagal specialius komercinius užsakymus / pasiūlymus. 

2.4. Bilietai asmenims išduodami Kultūros centro kasoje sumokėjus pilną bilietų kainą grynaisiais arba mokant mokėjimo pavedimu (juridiniams, fiziniams asmenims).

2.5. Dėl techninių kliūčių ar esant kitoms aplinkybėms Kultūros centro paslaugos teikimas gali būti sustabdytas ar nutrauktas.

2.6.  Kultūros centras neatsako už teikiant Paslaugas ne dėl Kultūros centro kaltės atsiradusius Paslaugų teikimo sutrikimus ir/ar asmenų bei trečiųjų asmenų patirtą žalą.                                                                                                       2.7. Teikiant mokamų būrelių paslaugas, išrašomas Pinigų priėmimo kvitas (mokant   grynaisiais). Mokant už paslaugą mokėjimo pavedimu, Pinigų priėmimo kvitas neišrašomas.

2.8. Nario mokestis už dalyvavimą vaikų muzikos festivaliuose mokamas pagal išrašytą Sąskaitą faktūrą, grynaisiais (išrašant Kasos pajamų orderį)  arba mokėjimo pavedimu.

3. KULTŪROS CENTRO IR ASMENŲ (VARTOTOJŲ) TEISĖS IR PAREIGOS

3.1.  Kultūros centro teisės ir pareigos:

3.1.1. Kultūros centras privalo tinkamai ir laiku suteikti Paslaugas visiems besikreipiantiems ir šių taisyklių reikalavimų besilaikantiems asmenims.

3.1.2. Kultūros centras privalo tinkamai komunikuoti ir bendradarbiauti su visais besikreipiančiais asmenimis.

3.2.  Asmenų teisės ir pareigos:

3.2.1. Asmenys privalo:

3.2.1.1. tinkamai ir laiku atsiskaityti su Kultūros centru už Kultūros centro teikiamas mokamas Paslaugas;

3.2.1.2. nepažeisti ir laikytis šių taisyklių, kitų Kultūros centro viešai skelbiamų sąlygų ir nuostatų, teisėtų nurodymų ir galiojančių teisės aktų reikalavimų;

3.2.1.3. neįžeisti ir nediskriminuoti, nežeminti kitų asmenų orumo, nepažeisti teisių ir teisėtų interesų;

3.2.1.4. teikiant duomenis atsakyti už jų teisingumą, išsamumą ir atitikimą tikrovei bei prisiimti visus susijusius padarinius už tokių reikalavimų nesilaikymą;

3.2.1.5. įgyvendinti ir vykdyti kitas asmenims, kaip vartotojams, galiojančių teisės aktų, nustatytas pareigas.

3.2.2. Asmenys turi teisę:

3.2.2.1. laikydamiesi šių taisyklių reikalavimų ir Kultūros centro nurodymų, naudotis Kultūros centro teikiamomis paslaugomis;

3.2.2.2. gauti viešai skelbiamą Kultūros centro turimą informaciją;

3.2.2.3. naudotis kitomis asmenims, kaip vartotojams, galiojančių teisės aktų suteikiamomis teisėmis.

4. BILIETŲ  ĮSIGIJIMO, KEITIMO IR GRĄŽINIMO SĄLYGOS IR TVARKA

4.1. Bilietų įsigijimo tvarką reglamentuoja šių taisyklių 2 skyriaus „Paslaugų teikimo sąlygos“ nuostatos.

4.2. Kultūros centras sugadintų, suplėšytų ar pažeistų bilietų nekeičia. Esant pretenzijoms dėl šiame taisyklių punkte nurodytų aplinkybių asmenys turi kreiptis į Kultūros centro administraciją.

4.3. Asmenys prieš įsigydami bilietus privalo įvertinti visas renginio, į kurį yra įsigyjami bilietai, vykdymo aplinkybes, įskaitant datą, laiką, vietą ir kitas renginio sąlygas, taip pat susipažinti su visa jiems aktualia bilietų įsigijimo ir renginio vykdymo informacija.                                                                                                                4.4. Jei Kultūros centras atšaukė paslaugų teikimą ar kitaip informavo apie tai, kad jo teikiamos paslaugos nebus teikiamos ar pasikeitė jų teikimo data, vieta ar kiti svarbūs paslaugų kriterijai, asmenys dėl pinigų grąžinimo turi kreiptis į Kultūros centro kasą.

 

5. KITOS  SĄLYGOS

5.1. Kultūros centras atsako už interneto svetainėje ar spausdintinėje reklamoje pateikiamos informacijos išsamumą ir pilnumą.  Išsamesnės ar papildomos informacijos ieškantys asmenys gali kreiptis tiesiogiai į Kultūros centro administraciją.

5.2. Asmenys Kultūros centro  iniciatyva turi teisę nemokamai susipažinti su interneto svetainėje pateikiama informacija, taip pat gauti Kultūros centro pateikiamą naudingą informaciją (reklamą, informacinius pranešimus ir pan.).

5.3. Visi ginčai su Kultūros centru sprendžiami derybų būdu. Jei taikiomis derybomis nepavyksta išspręsti kilusių ginčų, jie, neatsižvelgiant į galimus galiojančių įstatymų nuostatų prieštaravimus, bus sprendžiami vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir tik Lietuvos Respublikos teismuose.