Aptartos baigiamosios projekto veiklos

Utenos kultūros centre balandžio 26-ąją įvyko 2007–2013 m. Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną projekto „Darnaus bendradarbiavimo Baltas paukštis virš Aukštaitijos ir Latgalos” darbo grupės susitikimas. Šiame susitikime Lietuvai atstovavo
Asta Motuzienė , Regina Katinaitė –Lumpickienė, Gitana Platkevičienė, Adolfas Sinkevičius, Roberta Macelienė. Projekto partneriams iš Latvijos atstovavo Sanita Melko, Silvija Kurtina, Inara Urča, Guntis Skrimblis, Alberts Vucans.
Susitikime aptarta eilė aktualių klausimų: fotoalbumo parengimo darbai, projekto viešinimas radijo reportažais, informaciniai leidiniai –brošiūros, 2013 m. dainų šventė Preiliuose.
Fotoalbumo parengimo darbai vyksta. Jame atsispindės Aukštaitijos ir Latgalos istorija, gamta, kultūros paminklai, šventės, kolektyvai, įžymūs žmonės, išsamiai – projekto veiklos ir pasiekti rezultatai. Sveikinimo žodį rašys Utenos ir Preilių merai bei projekto vadovė Asta Motuzienė. Medžiagos leidiniui turima pakankamai, ją reikia susisteminti, pateikti įdomiai ir informatyviai. Kalbos – latvių ir lietuvių, teksto reziumė – anglų. Eilėraščiai bus pateikti tarme, jie į kitas kalbas nebus verčiami. Leidinyje numatoma išlaikyti žodinės ir vaizdinės informacijos santykį, pasirūpinti kokybiška informacija, nuotraukomis.
Dvi brošiūros bus išleistos Latvijoje ir skirtos 2013 m. birželio 29 d. vyksiančiai dainų šventei Preiliuose. Vienoje bus reklamuojami Aukštaitijos ir Latgalos tautodailininkai, amatininkai, jų kuriami darbai, kitoje – patalpinta projekto veiklose dalyvavusių kolektyvų ir jų vadovų nuotraukos, trumpa informacija apie jų veiklą. Pabrėžta, kad projekto veiklos nuolat viešinamos internetiniame puslapyje, spaudoje, dar prisidės radijo reportažai.
Dainų šventė Preiliuose vyks šių metų birželio 29 d. Joje dalyvaus 500 meno mėgėjų iš Lietuvos ir tiek pat iš Latvijos. Visuomenei bus pristatoma didelė šokių, dainų ir muzikos programa, atlikti kartu lietuvių ir latvių išmokti šokiai ir dainos, pučiamųjų orkestrų programa. Visa šventės programa turėtų sutilpti į 3 val. koncertą. Tautodailininkai, amatininkai, muzikantai savo darbus Latvijos žiūrovui, o tuo pačiu tikimasi, kad ir atvykusiems žiūrovams iš Lietuvos, pristatys jau nuo ryto vyksiančioje mugėje. Dainų šventei tiek lietuviai, tiek latviai ruošiasi labai atsakingai: intensyviai vyksta kolektyvų repeticijos, įtvirtinama programa, paskirti chorų programos, pučiamų-
jų, folkloro kolektyvų ir šokių dalies koordinatoriai, tikslinamas tautodailininkų ir amatininkų sąrašas, sprendžiami transporto ir kiti organizaciniai klausimai.

Regina Katinaitė-Lumpickienė
Projekto koordinatorė

„Baltojo paukščio“ leidiniai

Vykdant Darnaus bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Latvijos projektą „Baltas paukštis
virš Aukštaitijos ir Latgalos“ iki birželio mėn. pabaigos bus išleisti du bukletai: vienas apie pro-
jekte dalyvaujančius lietuvių ir latvių tautodailininkus, antras – apie mėgėjų meno kolektyvus,
bendrų lietuvių ir latvių folkloro, šokių, chorų švenčių bei baigiamosios dainų šventės Preiliuose dalyvius. Bukletuose tekstai bus lietuvių, latvių ir anglų kalbomis.
Šiais metais bus išleistas ir fotoalbumas, plačiai atspindintis Aukštaitijos ir Latgalos isto-
riją, gamtą, kultūrinį paveldą, šventes ir kt. Fotoalbumo tekstai bus lietuvių ir latvių kalbomis , o
jų santraukos – anglų kalba.

Utenos kultūros centro informacija

Preiliuose aptarti „Baltojo paukščio“ finaliniai žingsniai

Vėluojantis pavasaris niekaip negali sutrukdyti kūrybai, taigi darnaus bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Latvijos projektas „Baltas paukštis virš Aukštaitijos ir Latgalos“ sparčiai artėja prie fina-
lo. Tačiau vykdytojų dar laukia daug svarbių darbų. Jų aptarti balandžio 18 d. Utenos kultūros centro direktorė, projekto vadovė, Asta Motuzienė, direktorės pavaduotoja Regina Katinaitė-Lumpickienė, techninės kūrybos vadovas Adolfas Sinkevičius ir šokių ir dainų ansamblio „Vieversa“ vadovė Ro-
berta Macelienė susitiko Preiliuose su projekto partneriais – Preilių savivaldybės dūmos projektų vadybininke Sanita Melko, Kultūros centro direktoriumi Gunčiu Skrimbliu, direktoriaus pavaduotoja Silvija Kurtina, renginių vadybininke Inara Urča ir Preilių muzikos ir menų mokyklos direktoriumi Alberts Vucans. Skaityti daugiau

„Baltojo paukščio“ veiklos aptartos Utenoje

2013 m. vasario 19 d. Utenos kultūros centre vyko 2007–2013 m. Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekto „Darnaus bendradarbiavimo Baltas paukštis virš Aukštaitijos ir Latgalos“ priežiūros komiteto (PSCM) susirinkimas. Jame dalyvavo gausus būrys ne tik tiesiogiai projekte dalyvaujančių žmonių, bet ir abiejų šalių savivaldybių vadovus atstovaujantys asmenys: Utenos rajono mero patarėjas Gintautas Petravičius ir Preilių krašto dūmos vykdomasis direktorius Vladimirs Ivanov.
Susitikimas prasidėjo Adolfo Sinkevičiaus sukurtu nuotraukų filmu, atspindinčiu visas jau vykusias projekto „Baltas paukštis“ veiklas. Skaityti daugiau

Utenos kultūros centras pristatys projekto „Darnaus bendradarbiavimo Baltas paukštis virš Aukštaitijos ir Latgalos“ įvykdytas veiklas

2013 m. vasario 19 d. Utenos kultūros centras pristatys 2007–2013 m. Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną projekto „Darnaus bendradarbiavimo Baltas paukštis virš Aukštaitijos ir Latgalos“ Utenoje ir Preiliuose įvykdytas veiklas. Pristatyme dalyvaus Utenos rajono savivaldybės ir Preilių apygardos tarybos vadovai, projekte dirbantys asmenys.
Projekto esmė – kultūriniai mainai ir bendros programos – Aukštaitijos ir Latgalos Dainų šventės sukūrimas ir pristatymas tarptautinei bendruomenei. Kultūriniai mainai, etninių tradicijų tęstinumas, specialistų, puoselėjančių ir ugdančių senąsias liaudies tradicijas, bendradarbiavimas jau parodė gražių rezultatų, sudarė galimybę pritraukti daugiau svečių, padidinti turistų srautus per sieną.
Bus aptarti ir būsimieji tarptautiniai kultūriniai renginiai bei projekte numatyti leidiniai.
Utenos KC informacija

Dainų tiltas tarp Lietuvos ir Latvijos

Lapkričio 25 d. 15 val. Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčioje vyks chorų festivalis „Dainų
tiltas“, skirtas šv. Cecilijos, chorų globėjos, dienai paminėti. Festivalyje dalyvaus chorai iš Lietuvos
ir Latvijos, jis rengiamas vykdant tarptautinį projektą „Baltas paukštis virš Aukštaitijos ir Latgalos“.
Prieš festivalio baigiamąjį koncertą chorai dalyvaus šv. Mišiose Leliūnų šv. Juozapo ir Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčiose bei repetuos bendrus kūrinius.  Skaityti daugiau

„Baltojo paukščio“ darbo grupės susitikimas

Spalio 24-ąją Utenoje susitiko tarptautino projekto „Baltas paukštis virš Aukštaitijos ir
Latgalos“ vykdytojai – Utenos ir Preilių darbo grupės. Susitikimo programoje buvo aptarta keletas
aktualių temų, kurias pristatė projekto vadovė, Utenos kultūros centro direktorė Asta Motuzienė.
Lapkričio 25 d. Utenoje vyks chorų mokymai ir paruoštos programos pristatymas – chorų festivalis „Dainų tiltas“. Mokymuose dalyvaus 250 dainininkų iš Lietuvos ir Latvijos. Jau dabar rengiama bendra programa, kolektyvai intensyviai repetuoja. Festivalis vyks Utenos Dievo Apvaizdos parapijos bažnyčioje.
Dainų šventė Preiliuose planuojama 2013 m. birželio pabaigoje arba liepos mėn., artimiausiu metu data bus patikslinta. Šventėje dalyvaus 500 mūsų rajono meno mėgėjų ir toks pat skaičius latvių. Šventėje skambės ne tik kolektyvų individualios programos, bet ir mokymų stovyklose išmokti bei vykusiuose festivaliuose atlikti kūriniai. Abi pusės – tiek Lietuva, tiek Latvija – iki gruodžio 1 d. turi pasiūlyti repertuarą. Preilių darbo grupė artimiausiu metu paskirs scenarijaus autorių ir režisierių.
Preiliuose vyksiančiai Dainų šventei bus išleisti du lankstinukai: vienas – apie amatininkus ir
tautodailininkus, kitas – apie projekto veiklose dalyvaujančius meno kolektyvus ir Dainų šventės Preiliuose programą.
Dar kartą smulkiai aptarti fotoalbumo parengimo darbai, jo apimtis. Jame atsispindės visos
projekto veiklos bei rezultatas, Aukštaitijos ir Latgalos regionų istorija, kultūra, ypač etnokultūra, gamta, amatai, šventės, bus parodyti šių regionų skirtumai ir panašumai. Fotoalbumo tekstai bus lietuvių, latvių ir anglų kalbomis, eilėraščiai – aukštaičių ir latgalių tarmėmis, jie nebus verčiami į anglų kalbą.
Susitikime ir diskusijose dalyvavo Asta Motuzienė, Irena Leikauskienė, Regina Katinaitė –Lumpickienė, Adolfas Sinkevičius , Gediminas Gricius, Sanita Melko, Silvija Kurtina, Inara Urča,
Guntis Skrimblis, Alberts Vucans.

Regina Katinaitė – Lumpickienė
Projekto koordinatorė

bpa048 bpa049 bpa050 bpa051