1. Utenos kultūros centras (toliau – Nuomotojas arba Turto valdytojas), Aukšros g. 49, Utena, kodas 190945725, viešame nuomos konkurse (toliau – Konkursas) išnuomoja Utenos kultūros centrui patikėjimo teise priklausantį turtą patalpas – pastate – Utenos kultūros centre (unikalus numeris 8299-0002-0018 , registro Nr. ,82/15132, pažymėjimas plane – 1C2p, patalpų indeksai 1-30, 1-31, 1-32, 1-33, 1-34, 1-35 (128,22 kv. m) , adresu Aušros g. 49, Utenoje. Turto viešą nuomos konkursą vykdo Utenos kultūros centro direktoriaus įsakymu sudaryta Utenos kultūros centro turto nuomos konkurso komisija (toliau – Komisija).

  1. Konkurse gali dalyvauti visi suinteresuoti fiziniai ir juridiniai asmenys.

  1. Dokumentai Konkursui pateikiami lietuvių kalba.

  1. Su nuomininku bus sudaroma turto nuomos sutartis tarp Utenos kultūros centro (Nuomotojo) ir patalpų naudotojo (Nuomininko) (pavyzdinė forma patvirtinta Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. TS-21 „Dėl Utenos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo”) (pridedama).

  1. Viešas nuomos konkursas skelbiamas vietinėje visuomenės informavimo priemonėje, Utenos rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje www.utena.lt bei Utenos kultūros centro internetiniame tinklalapyje www.utenoskc.lt

Turto nuomos viešo konkurso sąlygos